ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی زﻣﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ‬

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

آخرین مطالب

امکانات وب


منبع : عمران ، معماری ، ساختمان ، بتن و گچ
ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی زﻣﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ‬
‫ﺧﻼﺻﻪ‬

‫ﻇﻬﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل-‬ ‫ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ را در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻈﻮر دارﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻦرو اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮازﻧﻪ زﻣﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻓﺮاﻛﺎوﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ) ‪ (MADS‬در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ‬ ‫زﻣﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

‫ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی، ﻣﻮازﻧﻪ زﻣﺎن- ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ ، ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫اﻣﺮوزه ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺻﺤﻴﺢ از زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﺟﺮا، اداره و‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ، ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه دارﻧﺪ، ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮده و اﺻﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ در اراﺋﻪ ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در آن ﻣﻲﺷﻮد، اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻣﺪل ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺪ،‬ ‫ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮوژه۲، ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﺪﻳﺮان در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی، ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی آن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﻤ‪ﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮده و ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺎه راهﺣﻞﻫﺎﻳﻲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮای آن را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮام زﻣﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی در اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی اﺟﺮای ﭘﺮوژه اﺧﻴﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮام زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا، اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی زﻣﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ‬ …

آدرس مقاله در گروه : ایمیل " مقالات عمرانی سری ۳ "

جهت دانلود فایل در گروه CityGroup عضو شده و از صفحه اول گروه یا Messages دانلود فرمایید. و برای پیدا کردن مطلب مورد نظر می توانید عنوان مطلب را در قسمت search مطالب گروه ، سرچ نمایید. ( صفحه اول گروه – زیر عکس گروه – ابزار جستجوی یاهو )

شما با عضویت در این گروه می توانید به تمامی مقالات مهندسی عمران، معماری و ساختمان این گروه در قسمت Messages دسترسی داشته باشید.
CityGroup مساوی است با کتابخانه مهندسین عمران ،  معماری و ساختمان

آدرس عضویت در گروه : http://www.join.4civil.ir/

نکته مهم : قبل از عضویت در گروه  وارد ایمیل خود شوید بعد اقدام به عضویت نمایید.

لینک روش جستجو در بانک اطلاعاتی CityGroup

...
نویسنده : بازدید : 165 تاريخ : يکشنبه 29 ارديبهشت 1392 ساعت: 21:46

آرشیو مطالب

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :