ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی زﻣﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ‬

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها


  منبع : عمران ، معماری ، ساختمان ، بتن و گچ
  ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی زﻣﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ‬
  ‫ﺧﻼﺻﻪ‬

  ‫ﻇﻬﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل-‬ ‫ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ را در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻈﻮر دارﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻦرو اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮازﻧﻪ زﻣﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻓﺮاﻛﺎوﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ) ‪ (MADS‬در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ‬ ‫زﻣﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

  ‫ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی، ﻣﻮازﻧﻪ زﻣﺎن- ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻛﻴﻔﻴﺖ ، ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ‬

  ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

  ‫اﻣﺮوزه ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺻﺤﻴﺢ از زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﺟﺮا، اداره و‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ، ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه دارﻧﺪ، ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮده و اﺻﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ در اراﺋﻪ ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در آن ﻣﻲﺷﻮد، اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻣﺪل ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺪ،‬ ‫ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮوژه۲، ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﺪﻳﺮان در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی، ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی آن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﻤ‪ﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮده و ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺎه راهﺣﻞﻫﺎﻳﻲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮای آن را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮام زﻣﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی در اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی اﺟﺮای ﭘﺮوژه اﺧﻴﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮام زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا، اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی زﻣﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ‬ …

  آدرس مقاله در گروه : ایمیل " مقالات عمرانی سری ۳ "

  جهت دانلود فایل در گروه CityGroup عضو شده و از صفحه اول گروه یا Messages دانلود فرمایید. و برای پیدا کردن مطلب مورد نظر می توانید عنوان مطلب را در قسمت search مطالب گروه ، سرچ نمایید. ( صفحه اول گروه – زیر عکس گروه – ابزار جستجوی یاهو )

  شما با عضویت در این گروه می توانید به تمامی مقالات مهندسی عمران، معماری و ساختمان این گروه در قسمت Messages دسترسی داشته باشید.
  CityGroup مساوی است با کتابخانه مهندسین عمران ،  معماری و ساختمان

  آدرس عضویت در گروه : http://www.join.4civil.ir/

  نکته مهم : قبل از عضویت در گروه  وارد ایمیل خود شوید بعد اقدام به عضویت نمایید.

  لینک روش جستجو در بانک اطلاعاتی CityGroup

  نویسنده : بازدید : 154 تاريخ : يکشنبه 29 ارديبهشت 1392 ساعت: 21:46
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها