ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎر آﺑﻲ در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ روش اﻟﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ(‪(NEM‬‬

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها


  منبع : عمران ، معماری ، ساختمان ، بتن و گچ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎر آﺑﻲ در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ روش اﻟﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ(‪(NEM‬‬
  ‫‫ﺧﻼﺻﻪ‬

  ‫در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، روشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد دارد. از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ، روش اﺟﺰاﻣﺤﺪود و روش ﺗﻔﺎﺿﻼتﻣﺤﺪود اﺳﺖ. روش اﺟﺰای ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ روی آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارات‬ ‫ﻗﻮی در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ روی اﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ آن و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻣﺮزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ ،FEM‬ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در اﻳﻦ روش‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و روشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺰا ﻣﺤﺪود ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺰء ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫در ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزی ﻣﺘﻐﻴﺮ)ﺟﺮﻳﺎن آزاد آب در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ( ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ، داﻣﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﺪدا ﻣﺶﺑﻨﺪی ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺶﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻻزم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎنﺑﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺶﺑﻨﺪی و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﮔﺮهﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻠﻪ را‬ ‫ﺣﻞ ﻛﻨﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ روشﻫﺎی ﺑﺪونﺷﺒﻜﻪ زﻳﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش اﻟﻤﺎنﻃﺒﻴﻌﻲ)‪ (NEM‬در ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎر آﺑﻲ در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻫﻜﺶ و ﺑﺪون آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﻤﺎنﻣﺤﺪود ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪهاﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ روش اﻟﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزی ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی: روش اﻟﻤﺎنﻃﺒﻴﻌﻲ، روش اﺟﺰاﻣﺤﺪود، روشﻫﺎی ﺑﺪونﺷﺒﻜﻪ، ﺳﺪﺧﺎﻛﻲ‬

  ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

  ‫در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، روشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد دارد. از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ،‬ ‫روش اﺟﺰا ﻣﺤﺪود و روش ﺗﻔﺎﺿﻼت ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. روش اﺟﺰای ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ روی آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارات ﻗﻮی در‬ ‫ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ روی اﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ آن و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزی ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ ،FEM‬ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در اﻳﻦ روش ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و‬ ‫روشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺰا ﻣﺤﺪود ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺰء ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد. ﻣﺶﺑﻨﺪی ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮه ای وﻳﮋه ﺗﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزی ﻣﺘﻐﻴﺮ)ﺟﺮﻳﺎن‬ ‫آزاد آب در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ( ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ، داﻣﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﺪدا ﻣﺶﺑﻨﺪی ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺶﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻻزم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎنﺑﺮ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺶ را ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد، اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺳﻌﻲ و ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺶ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ]۱[. در ﺳﺎﻟﻬﺎی‬ ‫اﺧﻴﺮ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻮق ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪی در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم روشﻫﺎی ﺑﺪون ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻳﻚ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﺪون ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺷﺮط زﻳﺮ را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ:‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮاً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ]۱[.‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ از روشﻫﺎی ﺑﺪونﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ روشﻫﺎی ﺑﺪونﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

  آدرس مقاله در گروه : ایمیل " مقالات عمرانی سری ۳ "

  جهت دانلود فایل در گروه CityGroup عضو شده و از صفحه اول گروه یا Messages دانلود فرمایید. و برای پیدا کردن مطلب مورد نظر می توانید عنوان مطلب را در قسمت search مطالب گروه ، سرچ نمایید. ( صفحه اول گروه – زیر عکس گروه – ابزار جستجوی یاهو )

  شما با عضویت در این گروه می توانید به تمامی مقالات مهندسی عمران، معماری و ساختمان این گروه در قسمت Messages دسترسی داشته باشید.
  CityGroup مساوی است با کتابخانه مهندسین عمران ،  معماری و ساختمان

  آدرس عضویت در گروه : http://www.join.4civil.ir/

  نکته مهم : قبل از عضویت در گروه  وارد ایمیل خود شوید بعد اقدام به عضویت نمایید.

  لینک روش جستجو در بانک اطلاعاتی CityGroup

  نویسنده : بازدید : 135 تاريخ : يکشنبه 29 ارديبهشت 1392 ساعت: 21:46
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها