فروش تبدیل کیا ترنم
...
تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

بزرگمهر

ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد . بزرگمهر

آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد . بزرگمهر

فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم . بزرگمهر

برترین دانش ها یزدان پرستی است . بزرگمهر

دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهر

دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست ، از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است . بزرگمهر

کسی در شمار دانایان است که بر آنچه از دستش رفته افسوس نخورد ، از نایافته به رنج نباشد ، چون در طلب مرادی با سختی رویا رو شود سست نگردد و دل به ناامیدی نسپارد . بزرگمهر

خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد . بزرگمهر

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری . بزرگمهر

در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید . بزرگمهر

برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است . بزرگمهر

دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند . بزرگمهر

هرکس گوش نصیحت نیوش داشته باشد ، و دل به آموختن بسپارد ، بسا سخنان سودمند که از دانایان بشنود . بزرگمهر

کسی که زبانش را از بد گفتن باز دارد ، و دل هیچ کس را به گفتن سخنان زشت نیازارد . بزرگمهر

به نزدیک خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است : ترسیدن در میدان جنگ ، گریز از بخشندگی ، خوار داشتن رای خردمندان ، شتابزدگی و نا آرامی و بیقراری در کارها . بزرگمهر

سخنی که سودی در آن نیست نگفتن بهتر ، چه سخن بی سود در مثل مانند، آتشی است که دودش بسیار و گرمی و فروغش سخت اندک باشد . بزرگمهر

برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست . بزرگمهر

فرخنده روزگار کسی است که اهرمن او را از راه راست بیرون نبرد و همواره بی گناه زندگی کند . بزرگمهر

کسی که به حکمت پروردگار معتقد و خستو باشد به بد ونیک روزگار نمی پردازد چنین بنده ای در پرستیدن یزدان بیشتر می کوشد و از بد سکالی و پیروی دیوان می پرهیزد ، ناکردنی نمی کند و از رنجه کردن بی گناهان بیزاری می جوید . بزرگمهر

نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد ، و زمانه از بددلان بیزار است . بزرگمهر

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر

اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست . بزرگمهر

به هنگام نبرد هوشیار و نگهدار تن خویش باش . چون دشمن در برابر تو ایستاد بر آشفته مشو و تدبیر نیکو کن . بزرگمهر

دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است . بزرگمهر

هر کس را سرنوشتی مقدر است . یکی روز و شب در طلب سربلندی و سروری به جان می کوشد و بهر ه اش جز خستگی و فرسودگی و نامرادی چیزی نیست . به تعبیر دیگر در کنار چشمه روشن و گوارا تشنه می ماند. از سوی دیگر بی هنری بختیار ، بی آنکه تن به کار و کوشش بسپارد ، روزگار بر او می خندد و از همه گونه آسایش و آرامش برخوردار می گردد . پروردگار چنین خواسته و تدبیر بر تقدیر کارگر نمی افتد . بزرگمهر

دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است . بزرگمهر

هر که تن درست و نیرو دارد هرگز سخن نادرست نمی گوید . دروغگویان همه بیمار و ناتوان و زبون اند . بزرگمهر

آنکه طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . بزرگمهر

آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد . بزرگمهر

بخشنده نیکخوی آن کس است که به بخشش جانش را آراسته گرداند . دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد . بزرگمهر

ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد . بزرگمهر

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر

خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است . بزرگمهر

آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است . بزرگمهر

روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید . بزرگمهر

دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند . بزرگمهر

زورمندترین و پر گزنده ترین اهرمن آز است ، که دیوی است ستمکار و دیر ساز . بزرگمهر

خردمند هرگز غم آنچه را از دستش رفته نمی خورد ، حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را به خاک سپرد ، شکسته غم و درد نمی گردد ، دیگر آنکه مرد خردور از نادیدنیها چنان دل می کند که باد از بید می گذرد . بزرگمهر

پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند . بزرگمهر

مال هم مایه سربلندی و آسایش است ، و هم سبب خواری و پریشانی . اگر به آیین خرد صرف شود آفریننده شادی و برآورنده نام نیک است ، اما اگر بنهند و نخورند یا چنانکه باید بکار نبرند بهای سنگ و گوهر شاهوار یکی است . بزرگمهر

 
داشتم یه وبلاگ می خوندم ازین شعره خیلی خوشم اومد...

آقا می خوام یه اعترافی بکنم....

مسافرتمونو من کنسل کردم....چون یکی از اقوام خانم آقای مهندس فوت کردن مهندس برگشتن شمال...

واقعا نمیتونست تهران بمونه.

نه اینکه بگم خیلی آدم مسئولیت شناس و با وجدان و ....ی هستم...نه

نمی دونم چرا تو دلم یه ترسی بود که اگه بیمارستان رو رها کنیم به حال خودش یه اتفاق بدی میفته...

واقعا ترس داشتم....

البته تا الان که هزار مرتبه شکر اتفاق حادی نیفتاده که بود و نبودم تاثیرر خاصی توش داشته بوده باشه!!

چه فعلی!!

مهندس هم هر روز زنگ میزنه از اوضاع کارا میپرسه ... یه سری موارد رو یاداوری میکنه...مشکل داشته باشیم هم بهش زنگ میزنیم میپرسیم....

روزهای واقعا خسته کننده ای رو میگذرونم....

بروبچز فامیل شمالن...مامانینا هم گفتن تو نیای ما کجا بریم!گفتم رضا بره ...رضا هم گفت بدون شماها به من خوش نمیگذره...

بابا هم گفت خب اردیبهشت میریم....

خیلی خودخواهم که این کارو باهاشون کردم...ولی اگه میرفتم واقعا تو استرس بودم و بهم خوش نمیگذشت.

خب آخه سفر ما تفریحی بود مثل سفر مهندس نبود که مجبور باشم برم!

مامان هم هی میگه فردا رو مرخصی بگیر بریم بیرون ...حوصله ی اونم سر رفته انقد تو خونه نشسته!ولی من اگه میخواستم مرخصی بگیرم که خب میرفتم مسافرت!!

از یه طرف دلم میسوزه برای مامانینا که تو خونه اسیر من شدن، از طرف دیگه وقتی فکر میکنم که قراره اینجا کسی نباشه تنم می لرزه!

کارمو دوست دارم...ولی یه جوریه!هیچ چیزش رو حساب کتاب نیست...نه خوبی هاش نه بدی هاش...

و این منو دیوونه میکنه!!

چون اصولا ازون آدماییم که زندگیم باید تعریف شده باشه...این شوک های ناگهانی اگه زیاد تکرار بشن میریزم به هم....مگر اینکه خودم بخوام یه کاری کنم یه دفعه ای باشه....

البته اینم بگم ... معمولا هر کاری که میخوام انجام بدم شورشو در میارم....حالا جنبه مثبت یا منفی فرق نمی کنه...سرانجام شورش در میاد....دوست داشتن/دوست نداشتن....کمک کردن /کمک نکردن...کار کردن /کار نکردن....درس خوندن/نخوندن...خوردن/نخوردن....خوابیدن/نخوابیدن....زر زدن/نزدن!

این رفتارم مخصوصا تو ابراز احساساتم نسبت به آدما وحشتناکه....ینی به یه نفر دیوانه وار علاقمند میشم و این دوست داشتن رو ابراز میکنم در حدی که یارو به عقلم شک میکنه...(درصورتی که من دقیقا همون مقدار و شایدم بیشتر این علاقه رو حس میکنم و نسبت به این رفتارم احساس نیاز میکنم ینی فکر میکنم اگه این کارارو نکنم خیلی بی مرامم...معتقدم کسی رو که دوسش داری باید بدونه...این حقشه که بدونه مخصوصا تو این مرحله از دوست داشتن-مث خانم چکشی یا خانم مهدیزاده یا خانم نبوی یا خانم نادری)....یا از یه نفر دیوانه وار متنفر میشم....دقیقا یادمه این حس تنفر وحشتناک رو نسبت به معلم دینی-قرآن سال سوم دبیرستانم داشتم...و دارم.

هرچند به خیلی ها نتونستم این حسه رو اکامل ابراز کنم...مث خانم نادری

و به این که فاصله ی عشق و تنفر به باریکی تار مو هستش سخت ایمان دارم!!

مثلا یکی هست که دیوونه وار دوسش داشتم ولی کارایی کرد که الان وحشتناک ازش متنفرم  ...

خلاصه اینکه حواستون باشه با چه اعجوبه ای طرفید!تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

ویلیام شکسپیر

شیطان برای رسیدن به مقصودش به کتاب آسمانی هم استناد می کند.   ویلیام شکسپیر

گوش هایت را به همه بسپار اما صدایت را به عده ای معدود.   ویلیام شکسپیر

به افکارت زبان نده.   ویلیام شکسپیر

ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد.   ویلیام شکسپیر

دوران طلایی پیش روست نه پشت سر.   ویلیام شکسپیر

اگر اشکی داری آماده شو تا آن را فرو بریزی.   ویلیام شکسپیر

ماه زده [دیوانه]، عاشق و شاعر از یک قماشند: هر سه اهل خیال.  ویلیام شکسپیر

محتوای جاه طلبی به مثابه سایه رؤیاست.   ویلیام شکسپیر

هنوز هنری خلق نشده که افکار را از روی صورت بازسازی کند.  ویلیام شکسپیر

هر کس باید با شکیبایی نتیجه رفتارش را تحمل کند.  ویلیام شکسپیر

نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می سازد.   ویلیام شکسپیر

زندگی به اندازه یک داستان تکراری که گوش گنگ مرد خواب آلود را می آزارد خسته کننده است.  ویلیام شکسپیر

مثل امواج که به سوی ماسه های ساحل شتابانند لحظات ماست که برای رسیدن به پایان بیقرارند.   ویلیام شکسپیر

ای خدا، ای خدا! تا کی اسیر پلیدی [ناشی از] دروغ بمانیم.   ویلیام شکسپیر

عشق جوانتر از آن است که بداند وجدان چیست.   ویلیام شکسپیر

دختران هیچ نمی خواهند جز شوهر و وقتی به دست آوردند همه چیز می خواهند.   ویلیام شکسپیر

هر که سرگیجه دارد فکر می کند دنیا دور خودش می چرخد.   ویلیام شکسپیر

آدم ها پنجره را به روی طلوع خورشید می بندند.   ویلیام شکسپیر

غرورم با ثروتم از دست رفت.   ویلیام شکسپیر

چه غم شیرینی است جدایی.   ویلیام شکسپیر

زندگی داستانی است که یک ابله تعریف می کند؛ پر از غوغا و هیاهو اما نامفهوم.  ویلیام شکسپیر

زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند و تراژدی است برای کسی که احساس می کند.   ویلیام شکسپیر

اگر غبطه خوردن به عزت و شرافت گناه است پس من مجرم ترین روح زمینم.

  ویلیام شکسپیر

چیزی نداشته باشی؛ چیزی برای از دست دادن نداری.   ویلیام شکسپیر

ظن و گمان همیشه در کمین ذهن گناه آلود است.   ویلیام شکسپیر

جهنم خالی است چون همه دیوها اینجا هستند.    ویلیام شکسپیر

مگر پرتو شمع تا کجا می رسد؛ مرگ خوب هم در این دنیای حرف نشنو همین قدر می درخشد.   ویلیام شکسپیر

من در قید خوشنودی تو، با جوابی که می دهم، نیستم.   ویلیام شکسپیر

اگر انجام دادن، به اندازه دانستن نیک از بد آسان بود، نمازخانه ها کلیسا بودند و کلبه درویشان قصر پادشاهان.   ویلیام شکسپیر

اگر توانستی با نگاه به بذرهای زمان بگویی کدام جوانه می زند و کدام نمی زند، بعد با من حرف بزن. ویلیام شکسپیرتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
این یارو رو نمیشناسم...ولی خدایی گل گفته!

* زمانی که تو آه کشان می گویی
عزیزم توهمه چیز زندگی من هستی
و او مهربانانه در گوشت زمزمه می کند
محبوب من, برای ابد من و تو از آن هم هستیم
حتم داشته باشید
که یکی از شما , دروغگویی کثیف است !

دوروتن پارکر


یه ماگ بزرگ خریدم...خیلی دوسش دارم...به هیچ وجه فکر نمی کردم روحم تا این حد به یه ماگ بزرگ احتیاج داشته و من درکش نکردم!

پی نوشت:یه سوال...این چند روز اخیر عید بود واقعا؟تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

انیشتن

تخيل مهتر از دانش است. علم محدود است اما تخيل دنيا را در بر ميگيرد. انيشتن

سعي نكن انسان موفق باشي بلكه سعي كن انسان ارزشمندي باشي. انيشتن

سخت ترين كار در دنيا درك [فلسفه]ماليات بر درآمد است. انيشتن

سه قدرت بر جهان حكومت ميكند: 1-ترس 2-حرص 3-حماقت. انيشتن

علم زيباست وقتي هزينه گذران زندگي از آن تامين نشود. انيشتن

مسائلي كه به دليل سطح فعلي تفكر ما بوجود مي آيند نميتوانند با همان سطح تفكر حل گردند. انيشتن

من با شهرت بيشتر و بيشتر احمق شدم. البته اين يك پديده نسبي است. انيشتن

مهم آن است كه هرگز از پرسش باز نايستيم. انيشتن

هيچ كاري بر انسان سخت تر از فكر كردن نيست. انيشتن

دين بدون علم كور است و علم بدون دين لنگ است. انيشتن

به آينده نمي انديشم چون بزودي فرا خواهد رسيد. انيشتن

خدا، شير يا خط نميكند. انيشتن

خداوند زيرك است اما بدخواه نيست. انيشتنتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
در این قسمت تعداد زیادی از سخنان دکتر علی شریعتی جمع آوری شده و امیدوارم لذت ببرید.

اگر تنهاترين تنها شوم باز خدا هست او جانشين همه نداشتنهاست

 

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگي کني .

 

اگر مثل گاو گنده باشي،ميدوشنت، اگر مثل خر قوي باشي،بارت مي كنند، اگر مثل اسب دونده باشي،سوارت مي شوند.... فقط از فهميدن تو مي ترسند

 

هر كس آنچنان مي ميرد كه زندگي مي كند

 

 

همه در ادامه ی مطلبتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

افلاطون

آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه، و بدان كه انتقام خدا از بنده، به خشم بي رحمانه و بي حرمتي و سرزنش نبُود، بلكه به متحول كردن و ادب كردن از فرط عشق باشد. افلاطون

در جهان يگانه مايه نيكبختي انسان محبت است. افلاطون

نيرومند ترين مردم كسي است كه بر خشم خود غلبه كند. افلاطون

زينت انسان به سه چيز است: علم، محبت و آزادي. افلاطون

عوام ثروتمندان را محترم ميدانند و خواص، دانشمندان را. افلاطون

به عقيده ي من تنها موضوعي كه شايسته است مغز انسان را نگران بداند آينده فرزندان اوست و انديشه ي اين موضوع كه چه كار كند تافرزندان او خوشبخت شوند؟ افلاطون

كسي كه در ايام موفقيت و خوشي تو را ثنا ميگويد با آنچه در تو نيست، البته در روز ناسازي و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دريغ نخواهد كرد. افلاطون

آنان كه مي خواهند خوب زندگي كنند بايد به حقيقت نزديك بشوند زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابي است كه دست از غم و اندوه دنيا دست بر ميدارند. افلاطون

دروغگو از دروغگوي ديگر در حذر است. افلاطون

با دوست طوري رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوي و با دشمن طوري معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشيد ظفر تو باشد. افلاطون

از نزديكي به كسي قادر به حفظ اسرار و رموز خود نيست پرهيز نما. افلاطون

بي صبري انسان را از هيچ رنجي نميرهاند، بلكه درد جديدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد. افلاطون

معبود خويش را بشناس و حق او را نگه دار. افلاطون

هميشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب علم را مقدم دار. افلاطون

اهل علم را به كثرت علم امتحان مكن، بلكه اعتبار حال ايشان به دوري از شر و فساد كن. افلاطون

هميشه بيدار باش كه كه شرور را اسباب بسيار است. افلاطون

بدبخت آن كس بوُد كه از تذكرِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نايستد. افلاطون

سرمايه ي خود را از چيز هايي كه از ذات تو خارج بُود مساز. افلاطون

روزگاري، شأن و مقام تو پايين آمد، نااميد مشو. آفتاب هر روز هنگام غروب پايين ميرود تا بامداد روز ديگر بالا بيايد. افلاطون

در جهان يگانه مايه نيكبختي انسان محبت است.افلاطون

به دنيا نيامدن بهتر از تعليم نيافتن و نادان ماندن است زيرا جهالت ريشه همه ي بدبختي ها است.افلاطون

جان را فداي ياران موفق كنيد.افلاطون

از نزديكي به كسي كه قادر به حفظ اسرار و رموز زندگي خود نيست پرهيز نما.افلاطون

سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد ميشود واگر با نيت متكلم نباشد توقع مدار كه آن تأثير كند.افلاطون

هر كس در طلب خير و سعادت ديگران باشد، بالاخره سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد.افلاطون

كاملترين نوع بي عدالتي آن است كه عادل به نظر برسي در حالي كه عادل نيستيم.افلاطون

عشق تنها مرضي است كه بيمار از آن لذت ميبرد.افلاطون

به وسيله فضل و كرم ميتوان از دشمن انتقام گرفت.افلاطون

تمام طلا هاي روي زمين و زير زمين به قدر يك فضيلت ارزش ندارند.افلاطون

هيچ كوچك را حقير مشماريد،باشد كه از شما فزوني يابد.افلاطون

محبت را فراموش نكنيد و آن را ناچيز مشماريد.افلاطون

امتحان كن مرد را به فعل او و نه به قول او.افلاطون

زيان رساننده تو معاشرت سه كس است: 1- آنكه تو را به طرب بدارد.2- آنكه به فريب مغرورت كند.3- آنكه همت او كوتاه تر اهمت تو باشد.افلاطون

موسيقي تأثير فوق العاده اي در روح انسان دارد و اگر درست به كار رود ميتواند زيبايي را در رويا هاي روح جايگزين كند.افلاطون

زندگي بدون عشق محال است براي مردم بي عشق دنيا حكم قبرستان وسيعي دارد.افلاطون

لذتي كه از علم حاصل ميشود بي آلايش است.افلاطون

فضيلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلي يعني مشابهت او به خدا.افلاطون

به ديدن كسي كه با تو سرسنگين است مرو. با كسي كه سخنت را تكذيب كند گفتگو مكن. براي كسي كه گوش ندهد حرف نزن.افلاطون

خردمند ترين مردم قدرتمندترين است.افلاطون

به هنگام لمس عشق،هر كسي شاعر ميشود.افلاطون

هر چيز را كه نگهبان بيشتر بود، استوار تر گردد مگر راز، كه نگهبانان آن هر چه بيشتر باشد آشكار تر گردد.افلاطون

نياز حاجتمند را پيش از اينكه استمداد طلبد، شايسته است كه با همت بلند خود نيازمندي او را رفع كني.افلاطون

نزديك مباش به همنشيني مردمان شرور و بذ اخلاق، زيرا كه طبع تو از طبيعت او شر را مي دزدد، در حالي كه تو آگاه نباشي.افلاطون

ناداني هر كس به دو چيز دانسته ميشود: اول، به چيزي كه از او نپرسيده اند خبر گويد. دوم: سخن راندن بيش از ضرورت.افلاطون

فقط عدالت است كه ميتواند موجد خوشبختي شود.افلاطون

علاقه اي در دنيا شديد تر از عشق به وطن نيست.افلاطون

عشق بلايي است كه همه خواستارش هستند.افلاطون

عزم به مصاحبت اشرار نكنيد، چه همين كه تو را اهانت نكنند، بر تو منت نهند.افلاطون

سعادت جامعه به مراتب مهم تر از سعادت فرد ميباشد.افلاطون

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول غذاي لذيذ، يادآور تلخي دارو را و شكم بارگي نكند.افلاطون

زمان ناخوشي را به حساب عمر مشمريد.افلاطون

دنيا را آتش انگار، چنان كه براي معاش به كمي آتش كفايت توان كرد، شما نيز با مقداري از نعمت دنيا اكتفا كنيد.افلاطون

دشمنان من سه قسم اند: گروهي قويتر، جماعتي هم وزن و دسته اي ضعيف تر. طرف شدن با گروه اول موجب نابودي است،با جماعت دوم تا جان در بدن دارم مي جنگم اما گروه سوم را حتي با التماس رام خواهم ساخت، چون مقابله با خصم ضعيف از مقام انسان در جامعه مي كاهد و شخص را ناچيز ميسازد.افلاطون

در دنيا دو نيرو هست: شمشير و تدبير، بيشتر اوقات شمشير مغلوب تدبير شده است.افلاطون

در آيينه نگاه كن، اگر صورت زيبا داري كاري مناسب جمالت انجام ده و اگر قيافه ات نا متناسب است، زشتي كردار را به زشتي صورت ميفزا.افلاطون

خدا در راه فضيلت سد هايي از درد و رنج برپا كرده اند اما از طرف ديگر وقتي آدمي بر اين مشكلات فائق آمد و از سد ها گذشت،فضيلت به دست آمده كار آساني به نظر ميرسد.افلاطون

چون كاميابي رو كند همه خوبند و چون ناكامي سر رسد همه بد.افلاطون

 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

ارسطو

 

عقل به منزله دستگاه گيرنده، و زبان به منزله دستگاه فرستنده است. ارسطو

عاقل آنچه را كه مي داند نمي گويد، ولي آنچه را كه ميگويد ميداند. ارسطو

تجربه ميوه اي است كه آن را نمي چينند مگر پس از گنديدن. ارسطو

هدف نهايي آموزش و پرورش، آموختن طريقه ي صحيح استفاده از اوقات فراغت است. ارسطو

عشق حواس را از ديدن عيوب منع ميكند. ارسطو

مزيت باسواد ها بر بي سواد ها همانند برتري زندگان بر مردگان است. ارسطو

عمر صندوقچه اي است كه هم ميتوان آن را با افكار و اعمال زيبا پر كرد، و هم با افكار و اعمال زشت. ارسطو

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش. ارسطو

قناعت پيشه كن تا غني شوي و شيفته ي دنيا شو كه در آن اندك ماني. ارسطو

برتري و سرآمد بودن فطري و ذاتي نيست. در واقع ما هماني هستيم كه پيوسته انجامش ميدهيم. ارسطوتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

برسی شیطان پرستی

برای مشاهده به ادامه برویدتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
داستانی عجیب


thumb


داستان ذيل در مورد شخصي است که عاشق دختر همسايشان شده است.او براي رسيدن به عشقش هر کاري مي کند ولي نهايتا متوسل به درگاه امام زمان(عج) مي شود و اخرش را هم که معلوم است....اما نکاتي بسيار تامل بر انگيز در اين داستان وجود دارد.من جمله اينکه زيارت وجود مقدس حضرت مي تواند نصيب هر کسي بشود (و اين نيست که خاص عرفا يا خواص باشد) و ثانيابراي ديدار حضرت لازم نيست که حتما در خواست بسيار عارفانه اي داشته باشي.ظاهرا کيفيت درخواست مهم است نه نوع در خواست.اينکه هر چي مي خواهي را خالصانه طلب کني.در هر صورت اين داستان را با دقت مطالعه کنيد.

به ادامه برین و نظر بدین خیلی جالبه
http://www.ya-abasaleh.com/uploads/images/faraj.jpgتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

حـال مـن بـی تـو خـراب اسـت کـجایی آقـا


نـقش مـن بـی تـو بـرآب اسـت کـجایی آقـا


عـمر بـیهوده مـن بـی تـو چـه ارزد تـو بـگو


زنـدگی بـی تـو سـراب اسـت کـجایی آقـا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

امان ز لحظه ی غفلت


که شاهدم هستی !
تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

کوریم و ندیدیم خدایی هرگز

یکبار نگفتیم کجایی، هرگز


ما کار مهمتر از شما هم داریم

حق داری اگر جمعه نیایی هرگز


هر هفته همیشه جمعه‌ ها تعطیلیم

یکشنبه دوشنبه‌ ای بیا تا باشیم 


" اللهم عجل لولیک الفرج "
تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
دیروز احساس تکلیف‌ها، بوی شهادت می داد، اما امروز…کم حرف می زد.

سه تا پسرش شهید شده بودند.
- ازش پرسیدم «چند سالته ،مادر جان؟»
گفت : هزار سال…
- خندیدم.
جواب داد : شوخی نمی کنم. اندازه هزار سال بهم سخت گذشته…
صداش می لرزید.
او هم به نوعی _احساس تکلیف_ کرده بود اما به نوعی دیگر…تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر « یا خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه»

را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند و بارها این ذکر را به

اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، می گفتند:


«چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی!

پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو:

یا خیر حبیب... ؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم، اینها چیه،

این ها دوست داشتنی نیستند ، هر چه نپاید، دلبستگی نشاید...»
تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

اباصالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش

نجف رفتی کربلا رفتی کاظمین رفتی یاد ما هم باش

مدینه رفتی به پابوس قبر پیغمبر مادرت زهرا

به دیدارقبقر بی شمع مجتبی رفتی یاد ما هم باش

زیارت نامه که میخوانی در کنار آن تربت خاموش

به دنبال قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش

بغل کردی قبر مادر را جای ما هم او ار زیارت کن

همان لحظه که به احوالش از نوا رفتی یاد ما هم باش

شب جمعه کربلا رفتی یادما هم کن چون زدی بوسه

کنار قبر ابوالفضل با وفا رفتی یاد ما هم باش

بزن بوسه جای ما روی قبر عباس و اکبر و اصغر

سر قبر قاسم و قبر عمه ها رفتی یاد ما هم باش

به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه

برای بوسیدن آن دردانه ها رفتی یاد ما هم باش

نماز حاجت که میخوانی از برای فرج یاد ما هم باش

شدی محرم در مراسم حج یا صفارفتی یاد ما هم باش

دعا کردی از برای معراج التماس دعا یاد ما هم باش

به هرجا رفتی برو مهدی هر کجا رفتی یاد ما هم باش

به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه

به یاد این نوکر درب آستان رفتی یاد ماهم باش

بغل کردی قبر مادر را جای ما هم او ار زیارت کن

همان لحظه که به احوالش از نوا رفتی یاد ما هم باش

شب جمعه کربلا رفتی یادما هم کن چون زدی بوسه

کنار قبر ابوالفضل با وفا رفتی یاد ما هم باش

بزن بوسه جای ما روی قبر عباس و اکبر و اصغر

سر قبر قاسم و قبر عمه ها رفتی یاد ما هم باش

به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه

برای بوسیدن آن دردانه ها رفتی یاد ما هم باش

نماز حاجت که میخوانی از برای فرج یاد ما هم باش

شدی محرم در مراسم حج یا صفارفتی یاد ما هم باش

دعا کردی از برای معراج التماس دعا یاد ما هم باش

به هرجا رفتی برو مهدی هر کجا رفتی یاد ما هم باش

به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه

به یاد این نوکر درب آستان رفتی یاد ماهم باش


 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت        توحید انعکاس نمایانتری نداشت


جز در مقام عالی زهرا فنا شـدن        ملک وجود فلسفه دیگری نداشت


گــــــیرم که خانه خانه ی وحـی خدا نبود      آتش به بیـــــــت ام ابیها روا نبود


آن بانویی که حرمت قرآنی اش سزاست     در کوچه اش تهاجم اعدا سزا نبود


   حالا چه وقت مجلس شورای رهبر اســت     حیدر مگر خلیفه ی دین خدا نبود


      اي كاش فدك اين همه اسرار نداشت   اي كاش مـدينه در و ديـوار نداشت  


      فـرياد دل مـحسن زهـــرا اين اســـت   اي كاش در سوخته مسمار نداشت 
تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
ـا عـلــی ماهَـش بـه ســوی قبـــر بُرد
مـاه، رخ از شــرم، پـشـت ابـــــر بُرد

آرزوهــا را عـلــی در خــــاک کـــرد
خـاک هــم گـویی گــریبـان چاک کرد

زد صــدا: ای خــاک، جـانـانــم بگیــر
تــن نـمـانــده هیـچ از او، جـانـــم بگیر

نــاگــهـان بـر یــاری دســــت خــــــدا
دسـتــی آمـد، همچو دست مصـطـفــی

گـوهــرش را از صــدف، دریا گرفت
احـمــــد از دامـاد خـود، زهــرا گرفت

گـفـتـش ای تـاج ســر خیــل رُسُــــــــل
وی بَــر تـــو خُــرد، یکسر جزء و کل

از مــن ایــن آزرده جـانـــت را بـگـیـر
بـازگــردانــدم، امـانــت را بـگیــــــــــر

بــار دیــگر، هـدیـه ی داور بـگـیــــــــر
کــوثـــرت از سـاقــــی کـوثــــــــر بگیر

مــی کِـشــد خجلــت عـلــی از محضـرت
یــاس دادی، می دهد نیلوفــرت

تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :


تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :


تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

قالَ الاِْمامُ الْعَسْكَرى(عليه السلام):

سلام نشانه تواضع
«مِنَ التَّواضُعِ أَلسَّلامُ عَلى كُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ، وَ الْجُلُوسُ دُونَ شَرَفِ الَْمجْلِسِ.»:
از جمله تواضع و فروتنى، سلام كردن بر هر كسى است كه بر او مىگذرى، و نشستن در پايين مجلس استتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

آلبوم تصاویر مقام معظم رهبری ، تصاویر حضرت آقا ، عکسهای امام خامنه ای ، خامنه ای به روایت تصویر ، عکسهای زمان جنگ آقای خامنه ایتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
ديشب اين طبع، بي‌قرار شما
خواست عرض ارادتي بكند
دست كم از دل شكسته‌تان
واژه‌هايم عيادتي بكند
***
چشم بد دور، عمرتان بسيار
كس نبيند ملالتان آقا!
ما نمرديم خون دل بخوري
تخت باشد خيالتان آقا!
***


تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
یا فاطمه من عقده ی دل وا نکردم

گشتم ولی قبر تورا پیدا نکردم

چشم انتظارم مهدی بیاید

تا تربتت را پیدا نمایدتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

¨مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد

¨هر که بامش بیش برفش نه کبوتربیشتر

¨چهار فصل مشهدت از عطر گل آکنده است

¨ این چنین یعنی 3فصل از شهر قمسر بیشتر

 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :

سلام حضرت دلبر،سلام قرص قمر،زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر؟؟تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.orgتاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 | 19:19 | نویسنده :
امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «قسم به خداى متعال، مردگان رفتن شما را [بر سر قبورشان ]مى‏دانند و با حضور شما مسرور مى‏شوند و با شما اُنس مى‏گيرند و بهره‏مند مى‏گردند».
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «قسم به خداى متعال، مردگان رفتن شما را [بر سر قبورشان ]مى‏دانند و با حضور شما مسرور مى‏شوند و با شما اُنس مى‏گيرند و بهره‏مند مى‏گردند». خواندن فاتحه در خانه درست است؛ ولى رفتن بر سر قبر فضيلت و پاداش بيشترى دارد؛ زيرا: اولا، براساس برخى از روايات هنگام آمدن نزديكان ميت به زيارت او، روحش در قبر حاضر مى‏شود و با ديدن آنها شادمان مى‏گردد.ثانيا، رفتن در قبرستان و ديدن عاقبت دنياى فانى، بسيار درس‏آموز و عبرت‏ آفرين است. از همين‏رو در متون دينى، تأكيد بسيارى بر اين امر رفته و پاداش بزرگى نيز براى زيارت كننده قبور مؤمنين بيان شده است.
تصاویر زیر متعلق به قبرستان بهشت رضا(ع) در مشهد مقدس است . باشد که یادی باشد از آخر دنیای همه ما !


span>span>