فروش تبدیل کیا ترنم
ضوابط پذيرش بتن نمونه‌هاي آزمايشي
•    ضوابط پذيرش بتن نمونه‌هاي آزمايشي (عمل‌آمده در آزمايشگاه)     
-    نتايج نمونه ها بايد طبق تاريخ و ساعت اخذ آن ها فهرست گردد.
-    وقتي بتن منطبق بر رده و قابل قبول تلقي مي‌شود كه هر دو شرايط زير برقرار باشد.
 طبق ACI  (براي هر سه نمونه متوالي) : و      
در غيراين صورت بتن كم مقاومت تلقي مي‌شود و مشمول بررسي بتن كم مقاومت خواهد بود كه شكل و محتواي آن با آبا تقريباً يكسان است.
-    در آبا وقتي بتن منطبق بر رده و قابل قبول تلقي مي‌شود كه يكي از دو شرايط زير برآورد شود;
الف - نتيجه مقاومت هيچ يك از سه نمونه‌ متوالي كمتر از مقاومت مشخصه نباشد
 (مقاومت همه آن ها مساوي يا بيشتراز مقاومت مشخصه باشد).
ب ـ شرايط دو گانه زير برآورده شود:
-    بتن غير قابل قبول خواهد بود اگر يكي از دو شرايط زير برقرار باشد: و      
-    اگر بتن منطبق بررده نباشد اما طبق شرايط فوق نيز غير قابل قبول تلقي نگردد مي‌توان به تشخيص طراح، بدون بررسي بيشتر، آن را از نظر سازه‌اي قابل قبول تلقي نمود. مسلماً طراح به درجه اهميت مقاومت فشاري بتن در منطقه مورد نظر و نحوه اعمال ضرايب ايمني در تحليل و طراحي توجه خواهد كرد. به هرحال طراح مي‌تواند بتن را از نظر سازه‌اي بدون بررسي بيشتر قبول ننمايد. در اين صورت بايد بررسي بتن با مقاومت كم در دستور كار قرار گيرد.
-    در صورتي كه بتن از نظر انطباق با رده قبول نشود ولي از نظر تأمين مقاومت سازه‌اي پذيرفته گردد كارفرما و مسئول نظارت مي‌توانند طبق دستورالعمل موجود، پيمانكار را جريمه كنند زيرا پيمانكار ضوابط موجود در مشخصات را رعايت نكرده است.